ตำแหน่ง ภาษาไทย

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

เรื่องน่ารู้ อักษรย่อ หรือ คำย่อ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทน “คำเต็ม” โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ และใส่จุดหรือไม่ใส่จุด เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. , ร.ร. , พ.ศ. เป็นต้น วันนี้เราจะมาดูกันว่า ตัวอักษรย่อ หรือคำย่อ มีคำอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

ตัวอักษรย่อทั่วไป

ปชส. = ประชาสัมพันธ์

ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้

จนท. = เจ้าหน้าที่

ปท. = ไปรษณีย์โทรเลข

ตู้ ปณ. = ตู้ไปรษณีย์

ร. = รัชกาล

ห.ส.น. = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โทร. = โทรศัพท์

ป.ล. = ปัจฉิมลิขิต

มร. = มิสเตอร์ (นาย)

สต. = สตางค์

บ. = บาท

ตัวอักษรย่อการศึกษา

นร. = นักเรียน

นศ. = นักศึกษา

อ. = อาจารย์

รศ. = รองศาสตราจารย์

ผศ. = ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศจ. = ศาสตราจารย์

ดร. = ด็อกเตอร์

ผอ. = ผู้อำนวยการ

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

วค. = วิทยาลัยครู

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

วปอ. = วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่

ตัวอักษรย่อการแพทย์

รพ. = โรงพยาบาล

น.พ. = นายแพทย์

พ.ญ. = แพทย์หญิง

ท.พ. = ทันตแพทย์

ท.ญ. = ทันตแพทย์หญิง

ตัวอักษรย่อการเมือง

ครม. = คณะรัฐมนตรี

ขรก = ข้าราชการ

รมว. = รัฐมนตรีว่าการ

ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สจ. = สมาชิกสภาจังหวัด

รัฐฯ = รัฐบาล

กม. = กฎหมาย

พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ

พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา

พรก. = พระราชกำหนด

รธน. = รัฐธรรมนูญ

ครม. = คณะรัฐมนตรี

รมต. = รัฐมนตรี

คคบ. = คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รมช. = รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

มท. = กระทรวงมหาดไทย

ตัวอักษรย่อบริษัท หน่วยงาน สถานบันต่างๆ

ธกส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส.ท. = สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ภ.อ. = สมาชิกสภาอำเภอ

นิด้า = สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บีโอไอ = คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บ.ด.ท. = บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด

กปน. = การประปานครหลวง

ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปตท. = การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กกร. = คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

กนอ = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ห.จ.ก. = ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กบว = คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

กกท. = คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กสท. = การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ธอส. = ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จีบา = สถาบันบริหารธุรกิจ-จุฬา

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อตก. = องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ร.พ.ช. = สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ร.ส.พ. = องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

อ.ส.ม.ท. = องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

อ.ส.ท. = องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อสร. = องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

อย. = คณะกรรมการอาหารและยา

อสค. = องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย

สมช. = สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สวช. = สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ตัวอักษรย่อทหาร ตำรวจ ยศต่างๆ

ตร. = ตำรวจ

ก.ตร. = กรมตำรวจ

สน. = สถานีตำรวจนครบาล

สน.ภ. = สถานีตำรวจภูธร

ต.ช.ด. = ตำรวจตระเวนชายแดน

สวญ. = สารวัตรใหญ่

สวส. = สารวัตรสืบสวน

ท.ส. = นายทหารคนสนิท

บช.น. = กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผบ.สูงสุด = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บช.ภ. = กองบัญชาการตำรวจภูธร

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ร.ด. = รักษาดินแดง

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ปปป. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ผบ.ทร. = ผู้บัญชาการทหารเรือ

ปปส. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผบ.ทอ. = ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สวป. = สารวัตรปราบปราม

ผบก.ป. = ผู้บังคับการกองปราบปราม

อส. = อาสาสมัคร

อ.ตร. = อธิบดีกรมตำรวจ

WRITER

RELATED

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่นี้ ทีนเอ็มไทยขอบรวมรวมผลงาน 15 กลอนสุนทรภู่ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ และคุ้นเคยกันดี แต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันเลยค่ะ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

ทบทวนความจำกันหน่อย อุปมา อุปไมย คืออะไร? พอจะจำกันได้ไหม และแยกออกหรือไม่ ระหว่างคำไหนคืออุปมา คำไหนคืออุปไมย

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร รวมชื่ออำเภออ่านยาก

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมความหมาย

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมความหมาย

เรื่องน่ารู้ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่มีใช้กันมาอย่างยาวนาน เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย

อักษรควบกล้ำ คือ? อักษรควบกล้ำแท้-ไม่แท้ สังเกตอย่างไร?

อักษรควบกล้ำ คือ? อักษรควบกล้ำแท้-ไม่แท้ สังเกตอย่างไร?

อักษรควบกล้ำ คืออะไร? และอักษรควบกล้ำแท้หรือไม่แท้นั้นมีวิธีสังเกตอย่างไร พร้อมเทคนิคการจำไว้สำหรับทำการบ้านหรือข้อสอบได้สบาย

5 เทคนิค เขียนเรียงความ ให้น่าสนใจ

5 เทคนิค เขียนเรียงความ ให้น่าสนใจ

เคยเป็นมั๊ย? เริ่มต้นไม่ถูกว่าจะ เขียนเรียงความ ยังไงดี เวลาครูสั่งการบ้านให้เขียนเรียงความ มักจะให้หัวข้อกว้างๆ แล้วเราต้องมาคิดชื่อเรื่องอีกที วันนี้เรามีเทคนิคเขียนเรียงความ ให้น่าสนใจ มาฝากกัน

คำไทยแท้มีลักษณะอย่างไร วิธีสังเกตคำไทยแท้

คำไทยแท้มีลักษณะอย่างไร วิธีสังเกตคำไทยแท้

เรื่องน่ารู้หลักภาษาไทย "คำไทยแท้" เป็นคำดั้งเดิมที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย น้องๆ หลายคนอาจจะสับสนกับคำภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และใช้ปะปนจนแยกไม่ออก เช่น สันสกฤต

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

หลักภาษาไทย ไตรยางค์ หรือ อักษรสามหมู่ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เราควรรู้และใช้ให้ถูกต้อง วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ ในการบ้านส่งอาจารย์ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์